POZ PLUS

NZOZ PRZYCHODNIA RODZINNA KAJDEROWICZ I BILIŃSKI MAŁGORZATA KAJDEROWICZ-KOWALIK 
Realizowała  projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. „Przygotowanie, przetestowanie i wdrożenie do systemu opieki zdrowotnej organizacji opieki koordynowanej (OOK) Etap II Faza pilotażowa – model POZ PLUS. 
Nr projektu: POWR.05.02.00-00-0039/17. 
Więcej informacji o projekcie…                                                                                                                                                               

Informacje szczegółowe o realizacji projektu
Okres realizacji projektu: do 30.09.2021 r.

Cele projektu 
Celem projektu jest pilotażowe wdrożenie modelu opieki koordynowanej na poziomie podstawowej opieki zdrowotnej, tzw. modelu POZ PLUS.
Cele szczegółowe modelu POZ PLUS to:
– poprawa jakości usług medycznych świadczonych na poziomie podstawowej opieki medycznej;
– zwiększenie ilości świadczeń medycznych świadczonych na poziomie podstawowej opieki medycznej;
– poprawa koordynacji usług medycznych świadczonych na poziomie podstawowej opieki zdrowotnej.

Pilotażowe wdrożenie modelu opieki koordynowanej na poziomie POZ ma na celu stopniowe tworzenie systemu ukierunkowanego na pacjenta, w którym zamiast koncentracji na świadczeniu usług medycznych,  kładzie się większy nacisk na stosowanie narzędzi zapobiegawczych.

Zakres udzielanych świadczeń:
– wykonywanie bilansów zdrowia dla dorosłych oraz prowadzenie szeroko zakrojonych działań edukacyjnych z zakresu profilaktyki zdrowotnej;
– zarządzanie/koordynowanie opieką.

Miejsce realizacji:
NZOZ Przychodnia Rodzinna Kajderowicz i Biliński Sobótka pl. Wolności 1 
Kontakt telefoniczny: 71 390 42 00
e-mail: nzozsobotka@onet.pl

Koordynatorzy projektu:

Koordynatorzy procesu medycznego:
– mgr Joanna Kwiatek
– Kamila Pietryk
– Joanna Nowak

Koordynator informatyczno-medyczny:
– mgr Joanna Kowalska